ஆனந்த மழையில் நனைகிறாய்
..... அன்பின் உறவை அழைக்கிறாய்
வெற்றியின் தேவதை இணையவே
..... வேள்வியின் பயனாய் வெல்கவே.

-- கவிதாமணி
வாழிய...
...சிறந்து...
......செழித்து...
.........நெடிது...
............நிலைத்து...
...............இனிது...
..................இணைந்து...
.....................அன்புடன்...
....................-- கவிதாமணி.