துளிப்பாக்கள் 22

வழி தெரியவில்லை
கொன்று  விட்டேன்
செத்துப்போன சித்தப்பாவை.