துளிப்பாக்கள் 21

கூரையில்லா வீட்டில்
குடையாய் விரிந்தது
டிஸ் ஆண்ட்டனா.
****** 

புல்லாங்குழல் இசை
இடையே டொக்டொக்
சில்லரைகள் சேர்ந்தன.

தேர்தல்

அபாய அறிவிப்பு
எச்சரிக்கையாய் இருங்கள்;
தேர்தல் வருகிறது.
****** 
தவறானவர்கள்
தவறானவர்களுக்குத்
தவறாமல் செய்த தவறு
தவறாமல் தவறாது.

******
நாங்கள் சோசலிஸ்டுகள்
எங்களுக்கு எல்லோரும் சமம்
அணிமாறுவோம்; கொடி மாறாது.
****** 
 போடுறாங்க நோட்டு;
போடுறாங்க ஓட்டு;
போடுறாங்க வேட்டு.
******
அடுத்த தேர்தலில்
நாங்களே வெல்வோம்
“ஆஸ்கார் விருது” அள்ளித் தருவோம்.
******
பொய்கள் இலவசம்
போலிகள் புதுவேசம்
தேர்தல் தேரோட்டம்.
******

அஞ்சமாட்டோம் – எவரையும்
கெஞ்சமாட்டோம் – ஜனநாயகம்
எங்கள் கையில்.
******
இந்நாளை
முந்நாளாக்கி...
முந்நாளை
இந்நாளாக்கிய...
எந்நாளும்
ஏழைக்கு...
விடியல்
எந்நாளோ..?