வாழிய...
...சிறந்து...
......செழித்து...
.........நெடிது...
............நிலைத்து...
...............இனிது...
..................இணைந்து...
.....................அன்புடன்...
....................-- கவிதாமணி.