ஆடப்பிறந்தவளே ஆடி வா


ஒப்பனை போதுமடி கிளியே


இ்ணையும் பிணையும்


என்னதான் ரகசியமோ இதயத்திலே


கல்லிலே கலை வண்ணம் கண்டான்