குப்பை

மக்கும் குப்பையோ.....
மக்காக் குப்பையோ.....
பொதியைக் குறைத்தால் போதும்!

(குப்பை = கல்வி)

சமச்சீர் - கல்வி

படித்துக் கிழித்தவர்கள்
படிப்பைக் கிழித்தார்கள்.
கிழிக்காகமல் படிக்கவும்
கிழிபடாமல் படிக்கவும்
 பூவா தலையா போட்டுப் பார்க்கலாம்
பூவிழுந்தால் புதைக்கலாம்...
தலைவிழுந்தால் எரிக்கலாம்...
அதுவரைக்கும் -
இரண்டும் கெட்டானாய் இருக்கலாம்.....

அறிக்கை

எழுதிய கடிதங்கள்
வீண் போகவில்லை;

மத்திய அரசும்
மக்களும்
கைவிட்ட நிலையில்......

ஸ்பெக்ட்ரம் இழப்பை
பத்மநாபபுரத்து பகவான்
ஈடு செய்து விட்டான்;

இனியாவது -
கனிமொழியை விடுவித்து,
தக்காராய் நியமிக்க்,
சட்டப்படி
நடவடிக்கை எடுக்க,
மஞ்சள் துண்டின் மீது
ஆணையிடுகிறேன்.