குப்பை

மக்கும் குப்பையோ.....
மக்காக் குப்பையோ.....
பொதியைக் குறைத்தால் போதும்!

(குப்பை = கல்வி)

0 comments:

Post a Comment