சமச்சீர் - கல்வி

படித்துக் கிழித்தவர்கள்
படிப்பைக் கிழித்தார்கள்.
கிழிக்காகமல் படிக்கவும்
கிழிபடாமல் படிக்கவும்
 பூவா தலையா போட்டுப் பார்க்கலாம்
பூவிழுந்தால் புதைக்கலாம்...
தலைவிழுந்தால் எரிக்கலாம்...
அதுவரைக்கும் -
இரண்டும் கெட்டானாய் இருக்கலாம்.....

0 comments:

Post a Comment