இல்லை என்று இயல்புரைத் துள்ளேன்
தொல்லை இதனைத் தொடர்வது வீணே
எல்லை நமக்கு இருப்பத னாலே
இல்லை இதற்குப் பதில்.
Reactions: 

0 comments:

Post a Comment