தேர்தல் 2

பிரச்சாரம் முடிந்தது
தேர்தல் முடிந்தது
ஜனநாயகம் மடிந்தது.
******
விழித்துக் கொண்டது 
தேர்தல் ஆணையம்...
உறக்கத்தில் கருப்புப்பணம்.
****** 
எச்சரிக்கை நெருப்பு
வேகவில்லை பருப்பு...
கலக்கத்தில் கரைவேட்டிகள்.          

0 comments:

Post a Comment