தோல்வி.

வழக்கமற்ற கெடுபிடி,
வழக்கமற்ற கட்டுப்பாடு,
வழக்கமற்ற கண்காணிப்பு,
வழக்கமற்ற சட்டப்படி
சரியாய் நடந்தது தேர்தல்....
          வழக்கமான வரிசை,
          வழக்கமான சமிக்கை,
          வழக்கமான விசாரிப்பு,
          வழக்கமான கரும்புள்ளி,
          வழக்கமான பதிவு,
          வழக்கமான தோல்வியில்
          வாக்காளர்கள்.

Category:
Reactions: 

0 comments:

Post a Comment