தழிழ்த் தாய் வாழ்த்து 2

தத்தத்தன                      தத்தத்                தனதன
தத்தத்தன                      தத்தத்                தனதன
தத்தத்தன                      தத்தத்                தனதன                   தனதான

சொத்துத்தரு               வித்துத்             தமிழென
பொற்புக்கவி               மெச்சத்             தருவொரு
பக்கத்துணை               நிற்கத்               தடையெது            திருநாளில்?

சொட்டக்கவி               எட்டுச்               சுவையினில்
கட்டித்தரு                     பட்டுக்               குயிலென
காற்றிட்டவர்               சொக்கத்           தலைகுனி            மயிலாவள்

பச்சைத்தமிழ்               இச்சைத்            தனியொரு
கட்டுப்பொழில்           முத்துத்              திருவென
எட்டுத்திசை                 எட்டிச்                செழுபுகழ்              தமிழாவள்

பத்துப்படை                  முட்டிப்              பொருதிட
மொட்டுத்தமிழ்            கட்டுக்               கதையினை
சுட்டித்தகர்                     புத்துக்                கவிதரு                 கனளாவள்

செட்டித்தமிழ்                செட்டுப்            பொருளென
இற்றைக்கவி                விட்டுத்            தருவன
அச்சுப்பிழை                   வெட்டித்          தகர்வது                எவர்கூறு?

செப்புச்சிலை                 தொட்டுச்        சிலரிது
கற்புச்சிலை                   இக்குப்              பனிமலர்
உச்சித்தலை                  வைத்துப்         பணிவது               தமிழ்தாளை.

2 comments:

வெறும்பய said...

எப்படி படிப்பது....

Anonymous said...

santha kavi suuper mapla

Post a Comment