துளிப்பாக்கள் 5

அடிக்கடி உடைத்துக்
கொள்கிறது அணை
கன்னத்தில் கண்ணீர். 

****** 
சுண்டெலிக்கு
யானை மீது காதல்
எலி – ஆணா? பெண்ணா?

****** 
ஆகாசக் கோட்டை
அற்புதமாய்க் கட்டினோம்
அஸ்திவாரம் போடத்தான் ஆளேயில்லை.

****** 
வறண்ட பூமியின்
திரை அரங்குகளில்
வியர்வை வெள்ளம்.

****** 
எடுத்துப் போட்ட
இலையில் இருந்தது
வாழ்கையின் வாசனை.

******
எடுத்துப் போட்ட
இலையில் இருந்து
எடுத்தான் - வாழ்க்கையை.

******
பசித்த வயிரோ பசித்திருக்கும்
புசித்த வயிரே புசித்திருக்கும்
ஆட்சி மாற்றம் அடுக்கடுக்காய்.

0 comments:

Post a Comment