துளிப்பாக்கள் 11

மகப்பேறு மனை
சேர்க்கை மின்பதிவு
இடமில்லை பள்ளியில்.

****** 
பிறக்கவும் இடமில்லை;
புதைக்கவும் இடமில்லை;
இனப்பெருக்கம் செய்யாதே.

****** 
அழுகிய பிணங்கள்
அர்த்தப்படுத்தின......
ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு.

****** 
பசியோடு விதைத்தான்;
பசியோடு அறுத்தான்;
பசியோடு படுத்தான்.

****** 
அதே மனைவி
அப்படியே இருந்தாள்……
போகி - போய்விட்டது.

****** 
மலர்களில் மாற்றம் இல்லை;
மனங்களில் முரண்பாடுகள்;
வேதனையில் விதவைப் பூக்காரி.

0 comments:

Post a Comment