சுதந்திரம்

இன்று
சுதந்திர தினம்.....
இந்த தேசத்தைப் போலவும்
அதன் சுதந்திரத்தைப் போலவும்
என் ஆடையைப் போலவும்
கசங்கிக் கிழிந்த தேசியக்கொடி இருக்கிறது
ஊசி தாருங்கள்
கொடி குத்த அல்ல
கிழிசல்களைத் தைக்க.

0 comments:

Post a Comment