தொழில்

கடைக்காரன் சொன்னான்
என் பிள்ளைக்கு
இந்தத் தொழில் வேண்டாம்.

விவசாயி சொன்னான்
என் பிள்ளைக்கு
இந்தத் தொழில் வேண்டாம்.

பொற்கொல்லன் சொன்னான்
என் பிள்ளைக்கு
இந்தத் தொழில் வேண்டாம்.

சிரைப்பவன் சொன்னான்
என் பிள்ளைக்கு
இந்தத் தொழில் வேண்டாம்.

வெளுப்பவன் சொன்னான்
என் பிள்ளைக்கு
இந்தத் தொழில் வேண்டாம்.

விலைமகள் சொன்னாள்
என் பிள்ளைக்கு
இந்தத் தொழில் வேண்டாம்.

அரசியல்வாதி சொன்னான்
என் தலைமுறைக்கும்
என் வைப்புகளின் வைப்புகளின்
         வைப்புகளின் வைப்புகளின்
         வைப்புகளின் தலைமுறைக்கும்
         அரசியல் மட்டும் போதும்;
         அமைச்சராய் இருந்தால் போதும்.

ஈழத் தமிழச்சியோ
தன் பெண்வயிற்றுப் பெண்வயிற்றுப்
         பெண்வயிற்றுப் பெண்வயிற்றுப்
         பெண்வயிற்றுப் பெண்வயிற்றுப்
         பெண்வயிற்றுப் பெண்கூட
         புலியாய்ப் பிறக்க வேண்டுமென்றாள்.

1 comments:

gokulakannan said...

super

Post a Comment